GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

06:50 JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 2)
06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 2)
13:30 GBP  GBP/USD Index
13:30 USD  Gold Index


13:30 USD  S&P 500 Index
13:30 CAD  USD/CAD Index
13:30 CHF  USD/CHF Index
13:30 AUD  AUD/USD Index
13:30 JPY  USD/JPY Index
13:30 NZD  NZD/USD Index
13:30 EUR  EUR/USD Index
17:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 1)
20:40 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc