06:50 JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 2)
06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 2)
13:30 GBP  GBP/USD Index
13:30 USD  Gold Index


13:30 USD  S&P 500 Index
13:30 CAD  USD/CAD Index
13:30 CHF  USD/CHF Index
13:30 AUD  AUD/USD Index
13:30 JPY  USD/JPY Index
13:30 NZD  NZD/USD Index
13:30 EUR  EUR/USD Index
17:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 1)
20:40 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC