06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch được Điều Chỉnh
06:50 JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 5)
06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 5)
12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
19:45 USD Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC
20:00 USD Bài Phát Biểu của Duke, Thành Viên FOMC