GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

00:30 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
06:30 JPY CPI Lõi Quốc Gia (Năm trên năm) (Tháng 4)
06:30 JPY CPI Quốc Gia (Tháng trên tháng)
13:00 EUR PPI của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 4)


14:00 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC
16:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)
19:30 CAD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 4)
19:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
20:15 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC
20:15 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc