00:30 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
06:30 JPY CPI Lõi Quốc Gia (Năm trên năm) (Tháng 4)
06:30 JPY CPI Quốc Gia (Tháng trên tháng)
13:00 EUR PPI của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 4)


14:00 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC
16:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)
19:30 CAD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 4)
19:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
20:15 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC
20:15 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC