03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
04:40 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch được Điều Chỉnh
06:50 JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 3)
06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)


15:00 ZAR CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:00 ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 3)
15:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:30 GBP Đầu Vào PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
16:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 3)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 3)
17:35 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức
19:30 USD Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC
21:00 CAD Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ của BoC
21:00 CAD Bản Công Bố Lãi Suất của BoC
21:00 CAD Quyết Định Lãi Suất
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma