04:00 BRL Quyết Định Lãi Suất của Brazil
05:30 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
05:45 NZD Đầu Vào PPI (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 4)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 4)
08:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)


15:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
16:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)
17:30 EUR Bài Phát Biểu của Constancio ECB
19:00 EUR Bài Phát Biểu của Constancio ECB
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 5)
19:30 USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 5)
19:30 CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 3)
21:45 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
23:00 GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE