GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

04:00 BRL Quyết Định Lãi Suất của Brazil
05:30 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
05:45 NZD Đầu Vào PPI (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 4)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 4)
08:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)


15:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
16:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)
17:30 EUR Bài Phát Biểu của Constancio ECB
19:00 EUR Bài Phát Biểu của Constancio ECB
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 5)
19:30 USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 5)
19:30 CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 3)
21:45 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
23:00 GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc