00:15 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
03:00 USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 2)
08:30 AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ
14 phút CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 3)
14 phút CNY GDP Trung Quốc (Năm trên năm) (Quý 1)
14 phút CNY GDP Trung Quốc (Quý trên quý) (Quý 1)
14 phút CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 3)
14 phút CNY NBS Press Conference


11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:30 GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 2)
15:30 GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 3)
15:30 GBP Employment Change 3M/3M (Tháng trên tháng)
15:30 GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 2)
16:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 4)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 4)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 3)
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 3)
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 2)
19:30 CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
20:15 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
20:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
20:15 USD Industrial Production (Năm trên năm)
21:00 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
22:00 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC