00:00 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
03:00 USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 3)
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 1)
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
07:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 5)
08:30 AUD Chỉ Số Giá Tiền Lương (Quý trên quý) (Quý 1)
11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)


13:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
16:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 4)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 4)
16:40 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức
19:00 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 4)
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 4)
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
20:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên năm)
20:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
21:30 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
23:00 CAD Bài Phát Biểu của Schembri, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC
23:00 CHF Bài Phát Biểu của Thomas Jordan, Chủ Tịch SNB