GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

00:00 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
03:00 USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 3)
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 1)
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
07:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 5)
08:30 AUD Chỉ Số Giá Tiền Lương (Quý trên quý) (Quý 1)
11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)


13:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
16:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 4)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 4)
16:40 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức
19:00 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 4)
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 4)
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
20:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên năm)
20:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
21:30 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
23:00 CAD Bài Phát Biểu của Schembri, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC
23:00 CHF Bài Phát Biểu của Thomas Jordan, Chủ Tịch SNB

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc