12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index


13:30 INR WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 3)
14:15 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 4)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
21:00 USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
23:00 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
23:00 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC