GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index


13:30 INR WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 3)
14:15 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 4)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
21:00 USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
23:00 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
23:00 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc