03:00 USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 1)
04:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 2)
05:45 AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA
11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 1)


16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
17:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)
17:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
17:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 2)
17:00 EUR Tiền lương trong khu vực châu âu (Năm trên năm) (Quý 4)
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 2)
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 2)
19:30 CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 1)
19:30 CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:15 USD Industrial Production (Năm trên năm)
20:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
21:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 1)
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)