GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

05:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 5)
10:30 AUD Bài Phát Biểu của Ellis, Trợ Lý Thống Đốc RBA
16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
16:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 5)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 5)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
16:00 EUR Tiền lương trong khu vực châu âu (Năm trên năm) (Quý 1)
16:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)
16:45 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 6)
19:30 CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 4)
19:30 CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
20:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 6)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 6)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc