00:45 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
06:10 AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA
08:30 AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ
08:40 AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA
9 phút CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 4)
9 phút CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 4)
11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng)


13:00 EUR GDP Đức (Quý trên quý) (Quý 1)
13:00 EUR GDP Đức (Năm trên năm) (Quý 1)
13:00 NOK GDP Na Uy (Quý trên quý) (Quý 1)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:45 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên quý) (Quý 1)
14:15 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 3)
15:30 GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 4)
15:30 GBP Thay Đổi Việc Làm (3 tháng/3 tháng) (Tháng trên tháng)
15:30 GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 3)
16:00 GBP Báo Cáo Lạm Phát
16:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 5)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 5)
16:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
16:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 1)
16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
19:00 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 5)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
21:00 USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 3)