GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

00:45 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
06:10 AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA
08:30 AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ
08:40 AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA
9 phút CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 4)
9 phút CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 4)
11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng)


13:00 EUR GDP Đức (Quý trên quý) (Quý 1)
13:00 EUR GDP Đức (Năm trên năm) (Quý 1)
13:00 NOK GDP Na Uy (Quý trên quý) (Quý 1)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:45 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên quý) (Quý 1)
14:15 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 3)
15:30 GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 4)
15:30 GBP Thay Đổi Việc Làm (3 tháng/3 tháng) (Tháng trên tháng)
15:30 GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 3)
16:00 GBP Báo Cáo Lạm Phát
16:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 5)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 5)
16:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
16:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 1)
16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
19:00 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 5)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
21:00 USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 3)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc