04:45 NZD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
14:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:15 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:30 CHF Quyết Định Lãi Suất
15:30 CHF Đánh Giá Chính Sách Tiền Tệ SNB


16:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
16:00 NOK Quyết Định Lãi Suất của Na Uy
16:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
19:30 USD Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 3)
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 3)
19:30 USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 3)
19:30 CAD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP
22:45 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB