GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

01:00 USD Dự Báo Kinh Tế của FOMC
01:00 USD Bản Tuyên Bố của FOMC
01:00 USD Quyết Định Lãi Suất
01:30 USD Cuộc Họp Báo FOMC
06:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 5)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 5)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 5)
08:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 5)
4 phút CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 5)
4 phút CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 5)
11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)


13:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
13:30 INR WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 5)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
14:30 SEK Swedish CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
14:30 SEK CPI Thụy Điển (Năm trên năm) (Tháng 5)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 5)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 5)
18:45 EUR Tỷ Lệ Phương Tiện Tiền Gửi
18:45 EUR Công Cụ Cho Vay Thanh Khoản của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
18:45 EUR Quyết Định Lãi Suất (Tháng 6)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 EUR Cuộc Họp Báo ECB
21:00 USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 4)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc