01:00 USD Dự Báo Kinh Tế của FOMC
01:00 USD Bản Tuyên Bố của FOMC
01:00 USD Quyết Định Lãi Suất
01:30 USD Cuộc Họp Báo FOMC
06:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 5)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 5)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 5)
08:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 5)
4 phút CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 5)
4 phút CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 5)
11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)


13:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
13:30 INR WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 5)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
14:30 SEK Swedish CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
14:30 SEK CPI Thụy Điển (Năm trên năm) (Tháng 5)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 5)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 5)
18:45 EUR Tỷ Lệ Phương Tiện Tiền Gửi
18:45 EUR Công Cụ Cho Vay Thanh Khoản của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
18:45 EUR Quyết Định Lãi Suất (Tháng 6)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 EUR Cuộc Họp Báo ECB
21:00 USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 4)