12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index


13:30 INR WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 4)
13:45 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC
17:00 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
17:15 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
18:20 USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC
18:45 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 4)
20:40 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
22:00 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
23:15 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB