03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
04:45 NZD Tài Khoản Vãng Lai (Quý trên quý) (Quý 4)
04:45 NZD Current Account (Năm trên năm) (Quý 4)
05:10 AUD Bài Phát Biểu của Kent, Trợ Lý Thống Đốc RBA
06:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 3)
06:50 JPY Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ


11 phút CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 2)
11 phút CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 2)
13:30 INR WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 2)
14:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
15:30 SEK CPI Thụy Điển (Năm trên năm) (Tháng 2)
15:30 SEK Swedish CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:45 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
17:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
17:45 EUR Bài Phát Biểu của Constancio ECB
18:20 USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC
19:30 USD PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
21:00 USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
23:15 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB