GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

02:00 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
04:00 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
05:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 3)
08:30 AUD Điểm Báo về Độ Ổn Định Tài Chính của RBA


13:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 3)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 3)
15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
16:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 2)
19:00 USD Bài Phát Biểu của Rosengren, Thành Viên FOMC
20:00 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
21:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 2)
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 4)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 4)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc