00:00 USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm
01:00 USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 2)
07:10 AUD Bài Phát Biểu của Bullock, Trợ Lý Thống Đốc RBA
07:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
07:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 2)


13 phút JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng)
13:30 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên quý) (Quý 4)
15:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 2)
15:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 2)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 3)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
18:30 GBP Spring Forecast Statement
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Năm trên năm) (Tháng 1)
19:30 USD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)
19:30 USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
21:15 CAD Bài Phát Biểu của Poloz, Thống Đốc Ngân Hàng Canada