Hình Ảnh
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

00:00 USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm
03:30 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
06:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 6)
13:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
14:30 SEK CPI Thụy Điển (Năm trên năm) (Tháng 6)
14:30 SEK Swedish CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
18:30 EUR ECB Công Bố Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ
19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 6)
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Năm trên năm) (Tháng 5)
19:30 USD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
19:30 USD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 6)
19:30 USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
19:30 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
23:00 USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)
23:15 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc