GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

00:00 USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm
05:45 NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
06:50 JPY Chỉ Số Điều Kiện Sản Xuất Lớn của BSI (Quý 2)
08:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
08:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 5)
11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng)
12:30 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên quý)


15:30 GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 4)
15:30 GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 5)
15:30 GBP Thay Đổi Việc Làm (3 tháng/3 tháng) (Tháng trên tháng)
15:30 GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)
16:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 6)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 6)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
18:20 USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC
19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 5)
19:30 USD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 5)
19:30 USD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
23:00 USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc