00:00 USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm
05:45 NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
06:50 JPY Chỉ Số Điều Kiện Sản Xuất Lớn của BSI (Quý 2)
08:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
08:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 5)
11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng)
12:30 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên quý)


15:30 GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 4)
15:30 GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 5)
15:30 GBP Thay Đổi Việc Làm (3 tháng/3 tháng) (Tháng trên tháng)
15:30 GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)
16:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 6)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 6)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
18:20 USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC
19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 5)
19:30 USD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 5)
19:30 USD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
23:00 USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)