00:00 USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm
01:00 USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 3)
01:00 USD Biên Bản Họp của FOMC
05:45 NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
06:00 NZD Bài Phát Biểu của McDermott, Trợ Lý Thống Đốc RBNZ
06:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 3)


07:30 JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu
08:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
13:30 GBP Bài Phát Biểu của Broadbent, Thành Viên MPC
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
14:30 SEK Swedish CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
14:30 SEK CPI Thụy Điển (Năm trên năm) (Tháng 3)
16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
18:20 USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC
18:30 EUR ECB Công Bố Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ
19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 3)
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Năm trên năm) (Tháng 2)
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:15 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
19:30 USD Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
23:00 EUR Bài Phát Biểu của Weidmann, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức