GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

00:00 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
07:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 7)
08:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng)
14:00 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
14:30 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
16:40 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức
18:20 USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC
19:00 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
19:30 USD PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
19:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
21:00 CAD Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ của BoC
21:00 CAD Bản Công Bố Lãi Suất của BoC
21:00 CAD Quyết Định Lãi Suất
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
22:15 CAD BOC Press Conference
22:35 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
23:30 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc