GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 4)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc