12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 4)