GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

01:00 USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 4)
05:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 4)
08:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 4)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 4)


19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Năm trên năm) (Tháng 3)
19:30 USD Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
19:30 USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 4)
19:30 CAD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)
20:10 CAD Bài Phát Biểu của Wilkins, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC
20:15 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 5)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 5)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc