01:00 USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 4)
05:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 4)
08:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 4)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 4)


19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Năm trên năm) (Tháng 3)
19:30 USD Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
19:30 USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 4)
19:30 CAD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)
20:10 CAD Bài Phát Biểu của Wilkins, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC
20:15 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 5)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 5)