03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
07:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 4)
08:30 CNY CPI Trung Quốc (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
08:30 CNY CPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 3)


08:30 CNY PPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 3)
12:00 AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia
15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 2)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 2)
18:00 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
19:30 USD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 3)
19:30 USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma