GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

02:30 GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC
02:30 AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC
02:30 JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC
02:30 EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC
05:45 NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
06:01 GBP Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Năm trên năm) (Tháng 6)
08:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 6)
08:30 CNY CPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 6)
08:30 CNY CPI Trung Quốc (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
08:30 CNY PPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 6)
12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
15:30 GBP GDP (Tháng trên tháng)
15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
5:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 5)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 5)
16:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 7)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 7)
16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
19:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 6)
19:30 CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
21:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 5)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc