00:00 USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm
00:15 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
04:00 NZD Quyết Định Lãi Suất
04:00 NZD Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ RBNZ
04:00 NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ
05:00 NZD Cuộc Họp Báo của NHTW Niu-Di Lân
06:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 4)
06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh
06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 3)
08:10 NZD RBNZ Gov Orr Speaks


08:30 CNY CPI Trung Quốc (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
08:30 CNY CPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 4)
08:30 CNY PPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 4)
15:00 EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB
15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 3)
18:00 GBP Báo Cáo Lạm Phát của Ngân Hàng Anh
18:00 GBP Cắt giảm theo số phiếu của MPC (Tháng 5)
18:00 GBP Gia tăng theo số phiếu của MPC (Tháng 5)
18:00 GBP Không thay đổi theo số phiếu của MPC (Tháng 5)
18:00 GBP Tổng số tiền Nới Lỏng Định Lượng (QE) của Ngân Hàng Anh (Tháng 5)
18:00 GBP Tổng số tiền Nới Lỏng Định Lượng (QE) của Ngân Hàng Anh
18:00 GBP Quyết Định Lãi Suất (Tháng 5)
19:00 BRL Brazilian CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:00 BRL CPI Brazil (Năm trên năm) (Tháng 4)
19:30 USD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 4)
19:30 USD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
23:00 USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)