05:00 NZD Lòng Tin Kinh Doanh của NZIER (Quý 1)
06:01 GBP Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Năm trên năm) (Tháng 3)
08:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 3)
15:30 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC


16:30 GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE
19:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 3)
19:30 USD PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
20:00 BRL CPI Brazil (Năm trên năm) (Tháng 3)
20:00 BRL Brazilian CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
23:00 USD WASDE Report