00:00 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC
06:00 KRW CPI Hàn Quốc (Năm trên năm) (Tháng 5)
06:30 AUD Chỉ Số Sản Xuất của AIG (Tháng 5)
06:50 JPY Chi Phí Đầu Tư (Năm trên năm) (Quý 1)
07:30 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
08:45 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 5)


14:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 5)
14:30 CHF Chỉ Số PMI của SVME (Tháng 5)
14:45 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 5)
14:50 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 5)
14:55 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 5)
15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 5)
15:30 GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 5)
19:30 USD Average Hourly Earnings (Năm trên năm) (Tháng 5)
19:30 USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 5)
19:30 USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 5)
19:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 5)
19:30 USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 5)
19:55 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
20:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 5)
21:00 USD Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 5)
21:00 USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 5)