08:30 CPI Trung Quốc (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

08:30 CPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 2)

08:30 PPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 2)

06:30 Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 1)

06:30 Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

10:29 CNY Khoản Cho Vay Mới của Trung Quốc (Tháng 1)

11:00 JPY Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ BoJ (Năm trên năm)

11:00 JPY Cuộc Họp Báo BoJ

11:00 JPY Quyết Định Lãi Suất

14:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

14:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 1)

16:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

16:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 1)

16:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 1)

19:00 BRL CPI Brazil (Năm trên năm) (Tháng 2)

19:00 BRL Brazilian CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

20:30 USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

20:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 2)

20:30 USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 2)

20:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 2)

20:30 USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 2)

20:30 CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 2)

20:30 CAD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 2)