06:00 CPI Hàn Quốc (Năm trên năm) (Tháng 2)

07:01 Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Năm trên năm) (Tháng 2)

07:30 Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4)

07:30 Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

10:30 Quyết Định Lãi Suất (Tháng 3)

10:30 Bản Công Bố Lãi Suất của RBA

8 phút CPI Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

16:30 GDP theo dữ liệu Hàng Năm Hóa (Quý trên quý) (Quý 4)

19:00 Sản Lượng Công Nghiệp của Brazil (Năm trên năm) (Tháng 1)

19:30 Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC

22:00 Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

22:00 Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 2)