05:00 Tổng Tuyển Cử ở Ý

07:30 Chấp Thuận Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

07:30 Lợi Nhuận Hoạt Động Gộp Công Ty (Quý trên quý) (Quý 4)

08:45 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Caixin Trung Quốc (Tháng 2)

13:30 GBP/USD Index

13:30 Gold Index

13:30 S&P 500 Index

13:30 USD/CHF Index

13:30  JPY Index

13:30 EUR Index

15:15 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Tây Ban Nha (Tháng 2)

15:45 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Italy (Tháng 2)

15:50 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 2)

15:55 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 2)

15:55 PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 2)

15:55 Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)

15:55 Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)

17:00 Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

21:45 PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 2)

21:45 Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)

22:00 Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 2)

22:00 Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 2)