GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

05:00 Tổng Tuyển Cử ở Ý

07:30 Chấp Thuận Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

07:30 Lợi Nhuận Hoạt Động Gộp Công Ty (Quý trên quý) (Quý 4)

08:45 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Caixin Trung Quốc (Tháng 2)

13:30 GBP/USD Index

13:30 Gold Index

13:30 S&P 500 Index

13:30 USD/CHF Index

13:30  JPY Index

13:30 EUR Index

15:15 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Tây Ban Nha (Tháng 2)

15:45 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Italy (Tháng 2)

15:50 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 2)

15:55 Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 2)

15:55 PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 2)

15:55 Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)

15:55 Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)

17:00 Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

21:45 PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 2)

21:45 Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)

22:00 Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 2)

22:00 Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 2)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc