08:00 NZD Hoạt Động của Chính Ngân Hàng Quốc Gia New Zealand (NBNZ) (Tháng 5)

08:30 AUD Chấp Thuận Xây Dựng (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

08:30 AUD Chi Phí Vốn Xây Dựng (Tháng trên Tháng) (Quý 1)

08:30 AUD Chi Phí Vốn Nhà Máy/Máy Móc (Quý trên Quý) (Quý 1)

08:30 AUD Chấp Thuận Nhà Ở Tư Nhân (Tháng 4)

08:30 AUD Chi Phí Vốn Tư Nhân Mới (Quý trên Quý) (Quý 1)

13:00 ZAR Cung Tiền M3 (Năm trên Năm) (Tháng 4)

13:00 ZAR Khoản Tính Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng 4)

14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên Năm)

14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng trên Tháng)

14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên Năm) (Tháng 5)

14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng trên Tháng)

14:30 GBP Bài Phát Biểu của Ramsden Thành Viên MPC

15:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ Tây Ban Nha (Năm trên Năm) (Tháng 4)

16:00 EUR PPI Hy Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 4)

16:30 ZAR South African PPI (Năm trên Năm) (Tháng 4)

16:30 ZAR PPI Nam Phi (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

16:45 EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy

16:45 EUR Đấu Giá BTP 5 Năm của Italy