06:50 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

06:50 JPY Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 1)

07:00 NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 2)

07:30 AUD Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

08:00 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 2)

08:00 CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 2)

14:00 EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 3)

14:45 EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

14:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng)

14:45 EUR GDP của Pháp (Quý trên quý) (Quý 4)

14:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng)

15:00 CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 2)

15:30 SEK Swedish GDP (Năm trên năm) (Quý 4)

15:30 SEK GDP Thụy Điển (Quý trên quý) (Quý 4)

15:55 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 2)

16:00 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 2)

17:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

17:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm)

17:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 2)

19:00 INR GDP Hàng Quý Ấn Độ (Quý 3)

19:00 BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil

20:30 USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)

20:30 USD Chỉ Số Giá GDP (Quý trên quý) (Quý 4)

20:30 CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

21:45 USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 2)

22:00 USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

22:30 USD Dự Trữ Dầu Thô

22:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma