06:50 JPY Chỉ Số Giá Cả Dịch Vụ Công Ty (CSPI) (Năm trên Năm)

06:50 JPY Biên Bản Hợp Chính Sách Tiền Tệ

12:00 JPY CPI Lõi của Ngân Hàng Nhật Bản (Năm trên Năm)

12:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Phần Lan (Tháng 5)

13:45 EUR Khảo Sát Kinh Doanh của Pháp (Tháng 6)

14:00 EUR PPI Tây Ban Nha (Năm trên Năm)

14:05 AUD Bài Phát Biểu của Bullock, Trợ lý Thống Đốc RBA

14:30 SEK Swedish PPI (Năm trên Năm) (Tháng 5)

14:30 SEK PPI Thụy Điển (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 HKD Hàng Hóa Xuất Khẩu Hồng Kông (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 HKD Hàng Hóa Nhập Khẩu Hồng Kông (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 HKD Cán Cân Mậu Dịch Hồng Kông

16:45 GBP Đấu Giá Gilt Kho Bạc 30 Năm

17:00 GBP Khảo Sát Thương Nghiệp Phân Phối của CBI (Tháng 6)

17:00 EUR Tài Khoản Vãng Lai của Bồ Đào Nha (Tháng 4)