07:00 SGD GDP Singapore (Năm trên Năm) (Quý 2)

07:00 SGD GDP Singapore (Quý trên Quý) (Quý 1)

11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Tất Cả Các Ngành (Tháng trên Tháng)

12:00 SGD Sản Lượng Công Nghiệp của Singapore (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

12:00 SGD Sản Lượng Công Nghiệp của Singapore (Năm trên Năm) (Tháng 4)

12:00 EUR Chỉ Số Giá Xuất Khẩu của Phần Lan (Năm trên Năm) (Tháng 4)

12:00 EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu của Phần Lan (Năm trên Năm) (Tháng 4)

12:00 EUR PPI Phần Lan (Năm trên Năm) (Tháng 4)

14:00 EUR PPI Tây Ban Nha (Năm trên Năm)

14:30 SEK PPI Thụy Điển (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

14:30 SEK Swedish PPI (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

15:30 EUR Bài Phát Biểu của Nowotny, Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu

16:15 GBP Bài Phát Biểu của Woods, Phó Thống Đốc NHTW Anh

17:00 GBP Khảo Sát Thương Nghiệp Phân Phối của CBI (Tháng 5)