07:30 JPY Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 5)
12:00 SGD CPI Singapore (Năm trên Năm) (Tháng 4)

12:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Phần Lan (Tháng 4)

13:00 EUR GDP Đức (Năm trên Năm) (Quý 1)

13:00 EUR GDP Đức (Quý trên Quý) (Quý 1)

13:00 NOK Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Na Uy (Tháng 3)

13:45 EUR Khảo Sát Kinh Doanh của Pháp (Tháng 5)

14:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp ( Tháng 5)

14:15 EUR Chỉ Số Hỗn Hợp của Markit Pháp Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Tháng 5)

14:15 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 5)

14:30 SEK Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Thụy Điển (Tháng 4)

14:30 EUR PMI Hỗn Hợp của Đức (Tháng 5)

14:30 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 5)

14:30 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 5)

15:00 EUR Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Đức

15:00 EUR Chỉ Số Đánh Giá Hiện Tại Đức

15:00 EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức

15:00 EUR ECB Financial Stability Review

15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 5)

15:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 5)

15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng  trên Tháng) (Tháng 4)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:30 HKD CPI Hồng Kông (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha

15:40 EUR Đấu Giá Bonos 3 Năm của Tây Ban Nha

15:40 EUR Đấu Giá Bonos 5 Năm của Tây Ban Nha

15:40 EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB