08:00 KRW Cuộc Họp Hội Đồng Bình Ổn Tài Chính BOK

08:15 AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia

08:30 AUD Tuần Báo của Ngân Hàng Dự Trữ Australia

11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Tất Cả Các Ngành (Tháng trên Tháng)

13:00 CHF Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 5)

14:30 EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB

15:00 NOK Quyết Định Lãi Suất của Na Uy

15:00 EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 EUR Tài Khoản Vãng Lai của Hy Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:40 EUR Đấu Giá Bonos 3 Năm của Tây Ban Nha

15:40 EUR Đấu Giá Bonos 5 Năm của Tây Ban Nha

16:00 EUR Đấu Giá BTAN 3 Năm của Pháp

16:00 EUR Đấu Giá BTAN 5 Năm của Pháp