10:00 NZD Cổ Quyền Nước Ngoài RBNZ (Tháng 5)

13:00 EUR PPI của Đức (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:00 EUR PPI của Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

14:00 SEK Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 6)

14:00 SEK Niềm Tin Sản Xuất (Tháng 6)

14:30 SEK Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Thụy Điển (Tháng 5)

15:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Italy (Tháng 4)

15:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch Italy Với Các Quốc Gia Thuộc Châu Âu (Tháng 4)

15:00 EUR Tài Khoản Vãng Lai (Tháng 4)

15:00 EUR Tài Khoản Vãng Lai Không Điều Chỉnh Theo Thời Vụ (Tháng 4)

15:00 ZAR CPI Lõi (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:00 ZAR CPI Lõi (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:00 ZAR South African CPI (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:00 ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP CPI Lõi (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Đầu Ra PPI Lõi (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Đầu Ra PPI Lõi (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP RPI Lõi (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP RPI Lõi (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP CPIH (Năm trên Năm)

15:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà (Năm trên Năm)

15:30 GBP Đầu Vào PPI (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Đầu Vào PPI (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP Đầu Ra PPI (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Đầu Ra PPI (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP Chỉ Số Giá Bán Lẻ RPI (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Chỉ Số Giá Bán Lẻ RPI (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 HKD Tỷ Lệ Thất Nghiệp Hồng Kông (Tháng 5)

16:40 EUR Đấu Giá Bund 30 Năm của Đức

17:00 GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 6)