07:45 SGD Cán Cân Mậu Dịch của Singapore

08:30 AUD Chỉ Số Giá Nhà (Quý trên Quý) (Quý 1)

08:30 AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ

08:30 CNY Giá Nhà Ở Trung Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:00 EUR PPI của Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 EUR PPI của Đức (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:00 EUR WPI của Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 EUR German WIP (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:00 EUR Bài Phát Biểu của Graghi, CHủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu

15:30 EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB

15:40 EUR Đấu Giá Letras 3 Tháng của Tây Ban Nha

16:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 6)

16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 6)

16:00 EUR CPI Lõi (Năm trên Năm) (Tháng 5)

16:00 EUR CPI Lõi (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên Năm) (Tháng 5)

16:00 EUR CPI Không Tính Thuốc Lá (Năm trên Năm) (Tháng 5)

16:00 EUR CPI Không Tính Thuốc Lá (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

16:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)

16:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW

16:45 GBP Đấu Giá Gilt Kho Bạc 10 Năm