06:00 GBP Chỉ Số Giá Nhà của Rightmove (Tháng trên Tháng)

07:30 SGD Hàng Xuất Khẩu Không Phải Là Dầu (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

07:30 SGD Hàng Xuất Khẩu Không Phải Là Dầu (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:00 NOK Cán Cân Mậu Dịch của Na Uy (Tháng 5)

16:00 EUR Tiền Lương Trong Khu Vực Châu Âu (Năm trên Năm) (Quý 1)

16:00 EUR Chỉ Số Chi Phí Lao Động (Năm trên Năm) (Quý 1)

18:30 BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB

19:00 INR Tài Khoản Vãng Lai (USD) (Quý 1)

19:30 CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 4)

19:30 CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài của Người Canada (Tháng 4)