08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 5)

08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 5)

08:30 AUD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 5)

08:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 5)

10:35 JPY Đấu Giá JGB 30 Năm

11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên Tháng)

12:00 SEK Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 5)

12:45 CHF Dự Báo Kinh Tế SECO

13:00 EUR CPI Đức (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:00 EUR CPI Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 EUR HICP của Đức (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:00 EUR HICP của Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:30 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:30 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

14:30 CHF Quyết Định Lãi Suất

14:30 CHF Đánh Giá Chính Sách Tiền Tệ SNB

15:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp Hàng Quý của Italy

15:00 CHF Cuộc Họp Báo SNB

16:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp Hàng Quý của Hi Lạp (Quý 1)

16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên Năm) (Tháng 4)

16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

16:30 ZAR Sản Xuất Vàng (Năm trên Năm) (Tháng 4)

16:30 ZAR Sản Lượng Khai Mỏ (Tháng 4)

16:45 EUR Đấu Giá BTP 3 Năm của Italy

16:45 EUR Đấu Giá BTP 30 Năm của Italy

16:45 EUR Đấu Giá BTP 7 Năm của Italy

17:00 EUR CPI Ai Len (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

17:00 EUR Irish CPI (Năm trên Năm) (Tháng 5)

17:00 EUR HICP Ai Len (Năm trên Năm) (Tháng 5)

17:00 EUR HICP Ai Len (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)