08:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 5)

08:30 AUD Khảo Sát Kinh Doanh của NAB (Tháng 5)

13:00 JPY Đơn Đặt Hàng Dụng Cụ Cơ Khí (Năm trên Năm)

13:00 NOK Chỉ Số CPI Lõi Tính Tới Hôm Nay (Tháng 5)

13:00 NOK Lạm Phát Cơ Bản của Na Uy (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 NOK CPI Na Uy (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 NOK Norwegian CPI (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:00 NOK PPI Na Uy (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:00 NOK Khảo Sát Mạng Lưới Khu Vực Ngân Hàng Norges

15:30 GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình Không Tính Tiền Thưởng (Tháng 4)

15:30 GBP Chỉ Số thu Nhập Trung Bình + Tiền Thưởng (Tháng 4)

15:30 GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 5)

15:30 GBP Thay Đổi Việc Làm (3 tháng/3 tháng) (Tháng trên Tháng)

15:30 GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)

15:30 EUR Độ Tự Tin của Nhà Đầu Tư Sentix (Tháng 6)

15:40 EUR Đấu Giá Letras 12 Tháng của Tây Ban Nha

15:40 EUR Đấu Giá Letras 6 Tháng của Tây Ban Nha

16:00 GBP Bài Phát Biểu của Saunders, Thành Viên MPC BoE

16:00 GBP Bài Phát Biểu của Tenreyro, Thành Viên MPC

16:00 GBP Bài Phát Biểu của Broadbent, Thành Viên MPC

17:00 USD Chỉ Số Niềm Lạc Quan Doanh Nghiệp Nhỏ của NFIB (Tháng 5)