12:00 JPY Chỉ Số Hiện Tại của Giới Quan Sát Nền Kinh Tế (Tháng 5)

12:00 EUR Sản Lượng Ngành Công Nghiệp Phần Lan (Năm trên Năm) (Tháng 4)

14:00 CNY FDI Trung Quốc

15:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

15:30 GBP Sản Lượng Ngành Xây Dựng (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

15:30 GBP Sản Xuất Xây Dựng Anh Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên Tháng)

15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên Năm)

15:30 GBP Chỉ Số Dịch Vụ

15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

15:30 GBP Thay Đổi GDP Hàng Tháng (3 tháng/3 tháng)

15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)

15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của Các Nước Không Thuộc Châu Âu (Tháng 4)

15:30 EUR Độ Tự Tin của Nhà Đầu Tư Sentix (Tháng 6)

16:00 EUR CPI Hy Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 5)

16:00 EUR HICP của Hy Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 5)

16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Hy Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 4)

17:14 CNY Hàng Hóa Nhập Khẩu Trung Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 5)