06:30 AUD Chỉ Số Sản Xuất của AIG (Tháng 2)

06:50 JPY Chi Phí Đầu Tư (Năm trên năm) (Quý 4)

07:30 AUD Chi Phí Vốn Tư Nhân Mới (Quý trên quý) (Quý 4)

08:45 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 2)

13:45 CHF GDP Thụy Sỹ (Năm trên năm) (Quý 4)

13:45 CHF GDP Thụy Sỹ (Quý trên quý) (Quý 4)

14:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

14:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Năm trên năm) (Tháng 2)

15:00 EUR GDP Tây Ban Nha (Quý trên quý) (Quý 4)

15:15 CHF Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 1)

15:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 2)

15:30 CHF Chỉ Số PMI của SVME (Tháng 2)

15:45 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 2)

15:50 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 2)

15:55 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 2)

16:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 2)

16:30 GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 2)

16:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha

17:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 1)

19:00 BRL GDP Brazil (Quý trên quý) (Quý 4)

19:00 BRL GDP Brazil (Năm trên năm) (Quý 4)

20:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Năm trên năm) (Tháng 1)

20:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

20:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu

20:30 USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

20:30 CAD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4)

21:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 4)

22:00 USD Chủ tịch Fed Powell xác nhận

22:00 USD Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 2)

22:00 USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 2)

23:00 USD Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC