06:01 GBP Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Năm trên Năm) (Tháng 6)

06:01 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Ai Len (Tháng 6)

06:30 JPY Thu Nhập Tiền Mặt Trung Bình (Năm trên Năm)

06:30 JPY Lương Giờ Phụ Trội (Năm trên Năm) (Tháng 5)

06:50 JPY Trữ Lượng Tiền M2 (Năm trên Năm)

08:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 6)

08:30 AUD Khảo Sát Kinh Doanh của NAB (Tháng 6)

12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp Không Điều Chỉnh Theo Thời Vụ (Tháng 6)

12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp Điều Chỉnh Theo Thời Vụ (Tháng 6)

13:00 JPY Đơn Đặt Hàng Dụng Cụ Cơ Khí (Năm trên Năm)

15:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:40 EUR Đấu Giá Letras 12 Tháng của Tây Ban Nha

15:40 EUR Đấu Giá Letras 6 Tháng của Tây Ban Nha

17:00 USD Chỉ Số Niềm Lạc Quan Doanh Nghiệp Nhỏ của NFIB (Tháng 6)