08:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

10:50 JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu

11:00 USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC

12:00 JPY Chỉ Báo Đồng Thời (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

12:00 JPY Chỉ Số Hàng Đầu

12:00 JPY Chỉ Số Hàng Đầu (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp Không Đều Chỉnh Theo Thời Vụ (Tháng 5)

12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp Đều Chỉnh Theo Thời Vụ (Tháng 5)

13:00 EUR Xuất Khẩu Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

13:00 EUR Nhập Khẩu Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

13:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

13:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 4)

13:00 NOK Sản Lượng Sản Xuất của Na Uy (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

13:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Phần Lan (Tháng 4)

13:00 ZAR Dự Trữ Ngoại Tệ (USD) (Tháng 5)

13:00 ZAR Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái Ròng (USD) (Tháng 5)

13:45 EUR Tài Khoản Vãng Lai của Pháp (Tháng 4)

13:45 EUR Xuất Khẩu Pháp (Tháng 4)

13:45 EUR Nhập Khẩu Pháp (Tháng 4)

13:45 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Pháp (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

13:45 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Pháp (Tháng 4)

14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Năm trên Năm) (Tháng 5)

14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

15:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:00 CNY Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Trung Quốc (USD)

15:30 GBP Kỳ Vọng Lạm Phát

16:00 SGD Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Singapore Theo USD (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)