05:30 AUD Chỉ Số Xây Dựng của AIG (Tháng 6)

06:00 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Ai Len

06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên Năm) (Tháng 5)

06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

06:50 JPY Dự Trữ Ngoại Tệ (USD) (Tháng 6)

12:00 JPY Chỉ Báo Đồng Thời (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

12:00 JPY Chỉ Số Hàng Đầu (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

12:00 JPY Chỉ Số Hàng Đầu

13:00 EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 NOK Sản Lượng Sản Xuất của Na Uy (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 ZAR Dự Trữ Ngoại Tệ (USD) (Tháng 6)

13:00 ZAR Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hoái Đối Ròng (USD) (Tháng 6)

13:45 EUR Tài Khoản Vãng Lai của Pháp (Tháng 5)

13:45 EUR Xuất Khẩu Pháp (Tháng 5)

13:45 EUR Nhập Khẩu Pháp (Tháng 5)

13:45 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Pháp (Tháng 5)

14:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Tây Ban Nha (Năm trên Năm) (Tháng 5)

14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Năm trên Năm) (Tháng 6)

14:30 SEK Đơn Hàng Công Nghiệp Mới (Năm trên Năm) (Tháng 5)

17:15 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Tây Ban Nha