08:30 AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên Năm) (Quý 1)

08:30 AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên Quý) (Quý 1)

08:30 AUD Chi Phí Vốn GDP (Quý 1)

08:30 AUD Chỉ Số Giá Dây Chuyền GDP (Quý 1).

08:30 AUD Tiêu Dùng Cuối Cùng GDP (Quý 1).

08:30 AUD RBA Công Bố Tập Hợp Biểu Đồ

12:00 INR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Nikkei Ấn Độ (Tháng 5).

13:00 NOK Tài Khoản Vãng Lai (Quý 1)

13:30 SEK Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng trên Tháng) (Tháng 5).

14:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Tây Ban Nha (Năm trên Năm) (Tháng 4).

14:15 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Tây Ban Nha (Tháng 5).

14:15 ZAR PMI Tổng Thể Nền Kinh Tế của HSBC (Tháng 5)

14:45 GBP Bài Phát Biểu của Ramsden, Thành Viên MPC.

14:45 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Italy (Tháng 5).

14:50 EUR Chỉ Số Hỗn Hợp của Markit Pháp Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Tháng 5).

14:50 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 5)

14:55 EUR PMI Hỗn Hợp của Đức (Tháng 5).

14:55 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 5).

15:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 5).

15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)

15:30 GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5).

16:00 NOK Chỉ Số Giá Nhà (Năm trên Năm) (Tháng 5).

16:00 EUR Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên Tháng) (Tháng 4).

16:00 EUR Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Năm trên Năm) (Tháng 4)

16:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên Tháng) (Tháng 4).

16:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên Năm) (Tháng 4).

16:30 ZAR Lòng Tin Kinh Doanh (Tháng 5).

17:15 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Tây Ban Nha