07:30 HKD Chỉ Số PMI Sản Xuất của Hồng Kông (Tháng 6)

08:30 AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

10:35 JPY Đấu Giá JGB 10 Năm

13:30 CHF CPI Thụy Sỹ (Năm trên Năm) (Tháng 6)

13:30 CHF CPI Thụy Sỹ (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

14:00 CAD Bài Phát Biểu của Lane, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC

15:30 GBP Tỷ Lệ Rút Vốn Chủ Sở Hữu Nhà Ở (Quý trên Quý)

15:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha

15:40 EUR Đấu Giá Bonos 3 Năm của Tây Ban Nha

15:40 EUR Đấu Giá Bonos 5 Năm của Tây Ban Nha

16:00 EUR Đấu Giá OAT 10 Năm của Pháp

16:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

16:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên Năm) (Tháng 5)

16:10 EUR Bài Phát Biểu của De Guindos Từ ECB

16:10 EUR Bài Phát Biểu của Enria, Từ ECB