08:00 AUD Doanh Số Bán Nhà Mới của HIA (Tháng trên Tháng)

08:00 AUD Mức Độ Lạm Phát của MI (Tháng trên Tháng)

08:45 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 6)

12:00 INR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Nikkei Markit (Tháng 6)

12:00 JPY Lòng Tin Hộ Gia Đình (Tháng 6)

13:30 SEK Chỉ Số PMI Sản Xuất của Thụy Điển (Tháng 6)

13:30 CHF Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:30 AUD Giá Cả Hàng Hóa (Năm trên Năm)

14:00 NOK PMI Sản Xuất của Na Uy (Tháng 6)

14:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 6)

14:30 SEK Tăng Trưởng Cho Vay Hộ Gia Đình Thụy Điển (Năm trên Năm) (Tháng 5)

14:45 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 6)

14:50 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 6)

14:55 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 6)

14:55 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 6)

14:55 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 6)

14:55 EUR Thất Nghiệp của Đức (Tháng 6)

14:55 EUR Thất Nghiệp của Đức Không Điều Chỉnh Theo Thời Vụ (Tháng 6)

15:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp Hàng Tháng của Italy (Tháng 5)

15:00 AUD Giá Cả Hàng Hóa (Năm trên Năm)

15:00 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Hi Lạp (Tháng 6)

15:00 EUR Cung Tiền M3 (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 6)

15:00 EUR Khoản Cho Vay Tư Nhân (Năm trên Năm)

15:30 GBP Tín Dụng Tiêu Dùng của BOE (Tháng 5)

15:30 GBP Cung Tiền M4 (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 6)

15:30 GBP Chấp Thuận Cho Vay Thế Chấp (Tháng 5)

15:30 GBP Cho Vay Thế Chấp (Tháng 5)

15:30 GBP Khoản Cho Vay Ròng Tới Các Cá Nhân

16:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 5)

16:30 ZAR Lòng Tin Kinh Doanh